Tarjoamme jätteenkäsittelypalvelua teollisuudelle, yhdyskunnille ja maataloudelle sekä tuotamme uusiutuvaa energiaa ja turvallisia kierrätysravinteita erilaisiin käyttökohteisiin.


Gasum Biovakka Oy jalostaa ja tuottaa eloperäisistä  raaka-aineista lannoitukseen käytettäviä kierrätysravinteita, mullan raaka-aineita ja biokaasua. Keskeisiä raaka-aineitamme ovat tällä hetkellä erilaiset elintarviketeollisuuden lietteet ja sivutuotteet, puhdistamoliete, vähittäiskaupan ja yhdyskuntien biojäte sekä maatilojen tuottama lanta. Kehitämme ja ideoimme pitkäjänteisesti, tulevaisuuden haasteet huomioiden, näiden raaka-aineiden ravinnesisällön ja orgaanisen aineen hyödyntämistä kierrätysravinteina ja maanparannusaineina. 

 
Biovakan toiminnan lähtökohtana on kestävän kehityksen periaate. Peruspilareitamme ovat vastuullisuus, tieto, osaaminen ja tutkimus. Millä on pitkä ja laaja-alainen kokemus erilaisista raaka-ainevirroista sekä kierrätysravinteiden erilaisista hyödyntämistavoista ja -kohteista.

Pyrimme edistämään vihreän energian käytön lisäämistä Suomessa. Pitkällä tähtäimellä kehitämme valtakunnan tason biokaasulaitosten infrastruktuuria biohajoavien jätteiden käsittelyyn.

Olemme suomalaisen ja eurooppalaisen mittapuun mukaisesti innovatiivisen kehityksen kärjessä. Osoituksena tästä  on se, että Biovakka on veturina biokaasuteknologian ja ravinnekierrätyksen edistämiseen tähtäävissä kehityshankkeissa.


YRITYS

Biovakan tarina sai alkunsa vuonna 2002 ympäristönhuollosta. Yrityksen perustivat toimitusjohtaja Jyrki Heilä ja 21 varsinaissuomalaista maanviljelijää. Tavoitteena oli jalostaa sian lantaa järkevästi ja tarkoituksenmukaisesti sekä vähentää hajuhaittoja. Jo alkuvaiheessa raaka-ainevalikoima laajentui myös teollisuuden lietteisiin. Lisäksi alettiin voimakkaasti panostaa ravinteiden talteenotto- ja väkevöintiteknologioiden kehittämiseen.

Vuonna 2004 käynnistimme Vakka-Suomessa Vehmaalla Suomen ensimmäisen suuren mittaluokan biokaasulaitoksen, jossa käsitellään useita erilaisia raaka-aineita. Laitos tuottaa biokaasua materiaaleista, joiden hyötykäyttö Suomessa on vähäistä. 

Toinen tuotantolaitoksemme avattiin joulukuussa 2008 Turussa, laitoksessa käsitellään yhdyskuntalietteitä. 

Huhtikuussa 2009 Biovakka Suomi Oy:n osakkuusyhtiöksi tuli Gasum Oy.

[Lue lisää...]

RAAKA-AINEEMME 

Tarjoamme biohajoavien jätteiden käsittelypalvelua.

Otamme vastaan raaka-ainetoimittajiltamme muun muassa yhdyskuntapuhdistamolietteitä, suurkeittiöiden ruuantähteitä, elintarviketeollisuuden sivuvirtoja sekä eläintilojen lantaa. Kestävän kehityksen mukaisesti jalostamme näistä biohajoavista jätteistä lannoitteita, lämpö- ja sähköenergiaa sekä  tulevaisuudessa myös biometaania liikennepolttoaineeksi tai muuhun teollisuuskäyttöön.

Vastaanotettavat raaka-aineet:

Kunnat ja kaupungit

Biohajoavat jätteet ja puhdistamolietteet.

Elintarviketeollisuus

Biohajoavat elintarviketuotannon sivuvirrat.  

Muut teollisuusyritykset

Muut biohajoavat jätemassat.

Kaupat, ravintolat ja suurkeittiöt

Biohajoavat sivuvirrat, ruuantähteet toistaiseksi vain ilman pakkauksia. Tulevaisuudessa mahdollista ottaa vastaan myös pakattuja elintarvikkeita.

Maatalousyritykset

Eläintilojen lanta, kasvinviljelyn jätteet

Saostus- ja umpikaivot

Biovakka Suomi Oy vastaanottaa ja esikäsittelee Turun Seudun Puhdistamo Oy:lle menevät (Turku, Naantali, Raisio, Kaarina, Lieto, Mynämäki, Nousiainen, Masku, Rusko ja Paimio) saostus- ja umpikaivolietteet sekä asumajätevesistä poikkeavat jätevedet.

[Lue lisää...]

LAITOKSEMME 

Biokaasulaitoksemme tuottavat lannoitteita ja biokaasua materiaaleista, joiden hyötykäyttö Suomessa on vähäistä.

Biokaasulaitos on kestävän energiantuotannon edelläkävijä. Se on yhdistelmä kolmesta liiketoiminta-alueesta: jätteenkäsittely, ravinteiden kierrätys ja bioenergian tuotanto.

Tällä hetkellä tarjoamme orgaanisten jätteiden käsittelypalvelua Vehmaan ja Turun biokaasulaitoksissamme.

Vehmaan laitoksen käsittelykapasiteetti on 120 000 tn/v ja energiateho 4MW. Turun laitoksen käsittelykapasiteetti on tällä hetkellä 75 000 tn/v ja energiateho 4 MW. Laajennussuunnitelman myötä kapasiteettia on mahdollista nostaa 240 000 – 360 000 tonniin. Tavoitteenamme on, että laitoksella voidaan käsitellä entistä monipuolisempia biohajoavia materiaaleja. Jätevesilietteen lisäksi suunnitelmissamme on ottaa vastaa myös muita teollisuuden, yhdyskuntien sekä maatalouden sivutuotteita. Biokaasua on tarkoitus jalostaa myös liikennepolttoaineeksi.

Laitoshankkeet

Biovakka Suomi Oy suunnittelee Suomeen biokaasulaitosten verkostoa. Toiminnassa olevien Turun ja Vehmaan laitosten lisäksi Biovakalle on myönnetty ympäristöluvat usealle uudelle laitokselle.

[Lue lisää...]


TUOTTEEMME

Kestävän kehityksen mukaisesti jalostamme vastaanotetuista biohajoavista jätteistä lannoitteita, mullan raaka-aineita, lämpö- ja sähköenergiaa sekä tulevaisuudessa myös biometaania liikennepolttoaineeksi tai muuhun teollisuuskäyttöön.

Tuotamme sivutuoteasetuksen ja lannoitevalmistelainsäädännön mukaisissa laitoksissamme ympäristöystävällisiä, peltoviljelyyn tarkoitettuja orgaanisia lannoitteita - kierrätysravinteita, jotka ovat huolellisesti käytettynä vähintään yhtä tehokkaita kuin väkilannoitteet. Lisäksi ne parantavat maaperän hiilitasapainoa. 

Biovakan kierrätysravinteet ovat ympäristöystävällisen viljelijän valinta. Ne syntyvät uusiutuvista kotimaisista raaka-aineista osana biokaasuprosessia. Valmistuksessa tarvittava energia syntyy biokaasuprosessin yhteydessä, jolloin fossiilisia polttoaineita ei käytetä lainkaan.

Biovakka Ravinteet ovat hygieenisiltä  ominaisuuksiltaan korkealaatuisia, sillä kaikki raaka-aineet hygienisoidaan vähintään tunnin ajan +70 oC:ssa. Biovakka Ravinteet soveltuvat suoraan sellaisenaan peltokäyttöön ja niiden ravinteet ovat nopeasti kasveille käyttökelpoisessa muodossa.

Biovakka Ravinnesarjan tuotteet ovat kilpailukykyinen vaihtoehto väkilannoitteille. Ne tarjoavat monipuoliset vaihtoehdot eri kasvuvaiheisiin ja varmistavat runsaan sadon ympäristöä säästäen. 

[Lue lisää...]